Перевірка статистичних гіпотез про істотність розбіжностей між дисперсіями

реферат

3. Перевірка правдивості статистичних гіпотез про рівність двох генеральних середніх

Нехай генеральні сукупності Х і У розподілені нормально, причому їх дисперсії відомі. З незалежних вибірок обємом nіm знайдемо середні вибіркові .

Потрібно по вибіркових середніх при заданому рівні значимості a перевірити нульову гіпотезу Н0, яка полягає в тому, що генеральні середні (математичні сподівання) даних сукупностей рівні між собою, тобто Н0: М[X] = М[Y].

Враховуючи, що вибіркові середні є незміщеними оцінками генеральних середніх, тобто , нульову гіпотезу можна записати так: Н0: М[] = М[], тобто перевірити, що математичне сподівання вибіркових середніх рівні між собою. Якщо гіпотеза Н0 правдива, то різниця між вибірковими середніми незначна.

В ролі критерію перевірки нульової гіпотези приймається випадкова величина

,

.

Критерій Z - нормована нормальна випадкова величина, бо є лінійна комбінація нормальних величин; Z - нормована, бо М (Z) = 0, s(Z) = 1 при справедливості гіпотези Н0.

Критична область будується в залежності від вигляду конкуруючої гіпотези.

Перший випадок. Нульова гіпотеза Н0: М[X] = М[Y], конкуруюча Н1: М[X] № М[Y]. В цьому випадку будують двосторонню критичну область, виходячи з вимоги, що ймовірність попадання критерію в цю область, в припущенні справедливості нульової гіпотези, була рівна прийнятому рівні значимості a.

Найбільша потужність критерію (ймовірність попадання критерію в критичну область при правдивості конкуруючої гіпотези) досягається тоді, коли “ліва” і “права” критичні точки вибрані так, що ймовірність попадання критерію в кожен із двох інтервалів критичної області рівний a/2:

Р(Z < kлів кр) = a/2, Р(Z < kпр кр) = a/2.

Оскільки, Z - нормована нормальна величина, а розподіл такої величини симетричний відносно нуля, то критичні точки симетричні відносно нуля, тобто досить знайти праву границю, щоб знайти саму двосторонню критичну область (нехай kпр кр = kкр, kлів кр = - kкр).

Покажемо, як знайти kкр - праву межу двосторонньої критичної області, користуючись функцією Лапласа Ф(z). Відомо, що функція Лапласа визначає ймовірність попадання нормованої нормальної випадкової величини, наприклад, Z в інтервалі (0, z):

Р(0 < Z < z) = Ф(z). (1)

Так як розподіл Z симетричний відносно нуля, то Р(z О [0, Ґ)) = 0,5, то, якщо розбити цей інтервал kкр на інтервалі [0, kкр) И (kкр, Ґ), то по теоремі додавання

Р(0 < Z < kкр) + Р ( kкр < Z < Ґ) = Ѕ (2)

Звідки Ф(kкр) + a/2 = 1/2

Ф(kкр) = (3)

Висновок І. Для того, щоб при заданому рівні значимості a перевірити нульову гіпотезу Н0: М[X] = М[Y] двох нормальних генеральних сукупностей з відомими дисперсіями при конкуруючій гіпотезі Н1: М[X] № М[Y], потрібно обчислити

і по таблиці функції Лапласа знайти критичну точку рівності

Ф(kкр) = .

Якщо чКспч < kкр - нема підстави відхиляти нульову гіпотезу.

Якщо чКспч > kкр - нульову гіпотезу відхиляють.

Другий випадок. Нульова гіпотеза Н0: М[X] = М[Y], конкуруюча Н1: М[X] > М[Y].

В цьому випадку будують правосторонню критичну область, виходячи з вимоги, щоб ймовірність попадання критерію в цю область в припущенні справедливості нульової гіпотези була рівна прийнятому рівню значимості a:

Р(K > kкр) = a

Користуючись співвідношенням (2) Р(0 < Z < kкр) + Р (Z > kкр) = 1/2, маємо Ф(kкр) + a = 1/2 або Ф(kкр) = .

Висновок 2. Щоб при заданому рівні значимості a перевірити нульову гіпотезу Н0: М[X] = М[Y] при конкуруючій гіпотезі Н1: М[X] > М[Y], потрібно обчислити

і по таблиці функції Лапласа знайти критичну точку з рівності

.

Якщо Kсп< kкр - нема підстави відхиляти нульову гіпотезу. Якщо Ксп> kкр - нульова гіпотеза відхиляється.

Третій випадок. Нульова гіпотеза H0: М[X]=M[Y]. Конкуруюча H1: M[X]<M[Y].

В цьому випадку будуть лівосторонню критичну область, виходячи з вимоги, що ймовірність попадання критерію в цю область, в припущенні справедливості нульової гіпотези, була рівна прийнятому рівню значимості:

.

Висновок 3. При конкуруючій гіпотезі M[X]<M[Y] треба обчислити Kсп і спочатку по таблиці функції Лапласа знайти “допоміжну точку” kкр з рівності , а потім покласти . Якщо Kсп>-kкр - немає підстави відхиляти нульову гіпотезу. Якщо Kсп<-kкр - нульову гіпотезу відхиляють.

Приклад 1. По двох вибірках, обємами n=40, m=50, взятих з нормальних генеральних сукупностей, знайдено вибіркові середні . Відомі генеральні дисперсії: D[X]=80, D[Y]=90. Потрібно при рівні значимості 0,01 перевірити нульову гіпотезу H0: M[X]=M[Y] при конкуруючій гіпотезі H1: .

Рішення. Знайдемо спостережувальний критерій

.

По умові конкуруючої гіпотези H1: критична область двостороння. Знайдемо праву критичну точку з рівності . По таблиці функції Лапласа (див.2, дод.1) знаходимо kкр=2,58. Так як , то згідно правила 1 нульова гіпотеза відхиляється, тобто генеральні середні різняться істотно.

Делись добром ;)